Menu
Urbár Závažná Poruba

História

les Vznik urbárskeho a pasienkového majetku sa datuje od 19.storočia, v časoch poddanstva, keď majiteľ lesnej a poľnohospodárskej pôdy túto dával do bezplatného nájmu svojim poddaným na obrábanie pod názvom "curiálny majetok". Po zrušení poddanstva tento majetok zostal v užívaní osôb, ktoré si ho mohli odkúpiť, čo aj urobili.

Pokiaľ ide o pozemky lesov a pasienok, tieto sa mohli kupovať len ako celok a tak nebolo možné tieto pozemky rozdeliť. Rozparcelovanie pozemkov sa vykonávalo na základe losovania majiteľov. Neskôr sa na základe Zákona čl.X/1913 sa vytvorili urbárske a pasienkové spoločnosti, ktoré mali aj vplyv na vývoj katastrálnych území. Napríklad Sentiványiovský majetok bol pôvodne v katastri obce Liptovský Ján, ktorý siahal až po Iľanovo, ale zmenou vlastníckych pomerov vznikol kataster Závažná Poruba a tak sa teraz porastové diely a parcely nachádzajú v katastroch obce Liptovský Ján a obce Závažná Poruba. Výmery boli uvádzané na vložkách v Pozemkovej knihe v jutrách a siahach. Urbárska a pasienková spoločnosť kupovala ďalší majetok, ktorý bol zapisovaný na vložky do Pozemkovej knihy postupne od roku 1895 do roku 1948 nasledovne :

Urbár:

dňa 15.9.1985:                  

vložka 347, územie Banková, Vráta
vložka 344, územie Starý háj hora Kubánova, a hora Rakytovica
vložky 343 a 345 - Dolinka, hora Kubánova
vložka 346 - Barnovské lúka, hora Hrádok a hora Rakytovica
vložky 348, 349, 398 - Rakytovice
 

dňa 10.10.1895:

vložka 294 - majetok zapísaný ako "urbár" pre urbárnikov - hora a pasienok, územia Domitierka, Vápenná, Chopce, Hrubinova, Liešte, Pred Cmiter, Bánove lazy, Košútovo, Breh a
vložka 767 - Bánovo, Kubánova, Brestová

 

Kúpa:

vložka 59 - Bielo, kúpa od Sentivanyi Šandor v roku 1898, vo vložke zapísané na vlastníkov 4.1.1899

vložky 177, 178, 400, 401, 404, 406, 410, 411, 412 - Staré Kámenie, kúpa od Povolný Mária 15.2.1903, zapísané na vlastníkov 11.4.1913

vložky 409, 800 - Nové Kámenie, kúpa od Kubínyi 26.12.1926, zapísané na vlastníkov 11.2.1928

vložky 75, 76, 160, 342 - Kopa, Javorie, Rovné, Predné a Zadné Homôlky, Nad Čiernym, Pod Hlbokým, Bielo, Vráta, na základe kúpnopredajnej zmluvy z 30.6.1928 od Sentiványi, vlastníctvo zapísané na základe skutočnej držby dňa 22.6.1948 a 26.6.1948

Predpokladáme, že na základe Zákona čl. X/1913 bolo aj v našej obci založené urbárske a pasienkové spoločenstvo. Písomné záznamy o činnosti a majetku urbáru sa však zachovali až od roku 1927 do roku 1950. V spoločenstve bolo evidovaných 378 vlastníkov spoločného majetku.

Urbárske spoločnosti zanikali postupne podľa zákona SNR č. 81/1949 prevzatím pasienok do vlastníctva JRD, ktoré vznikali od 15.3.1949 do 1.10.1959, kedy začal platiť zákon č.49/1959 (kolektivizácia). Pasienky zo spoločného lesa, ktoré spolu s lesným majetkom upravoval Zákon čl.XIX/1898 neprešli do JRD podľa zákona SNR č. 81/1949, ale zostali majetkom urbárskej spoločnosti.

V roku 1958 na základe zákona č. 2/58 Zb. bol majetok lesa a lesných pasienok odovzdaný štátu, konkrétne Krajskej správe lesov v Žiline na základe súpisu podielov jednotlivých majiteľov pozemkov, ktorý spracoval MNV Závažná Poruba bývajúcich v Závažnej Porube takto :

Kataster Závažná Poruba:

vložky 294, 347   - Urbár          2.413,54 podielov
vložky 343, 345   - Dolinky       2.446,21 podielov
vložka 344           - Starý háj    2.336,28 podielov
vložka 346           - Barnovské    440,75 podielov  
vložky 348, 349,
            398           - Rakytovice    315,20 podielov
 

Kataster Liptovský Ján:

vložky 59, 75, 76,
            160, 342    - Bielo             1.847,01 podielov
 

Kataster Demänová:

vložky 177, 178, 400,
           401, 404, 406,
            410, 411, 412 - Staré Kámenie 938,53 podielov
vložky 409, 800     - Nové Kámenie 1.175,11 podielov
 

SPOLU  11.912,63 podielov

 

Vznikom JRD a odovzdaním lesných pozemkov štátu zaniklo Pozemkové spoločenstvo lesov, pasienok a urbariátu v Závažnej Porube.

V roku 1991 na základe zákona č. 219/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení jeho zmien a doplnkov, začali sa bývalí členovia urbáru a oprávnené osoby zaujímať o navrátenie majetku lesných pozemkov a pasienok v rámci reštitúcie. Nakoľko išlo o spoločný a nedeliteľný majetok, na ustanovujúcom Valnom zhromaždení za účasti 82 domnelých vlastníkov bolo vytvorené spoločenstvo fyzických osôb pod názvom "Združenie majiteľov lesov a ostatného urbariátu pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba". Zvolený výbor bol poverený začal konať v rámci reštitúcie o navrátenie pozemkov. Dňa 26.2.1992 boli vydané lesné pozemky od Štátnych lesov Žilina a v priebehu rokov 1992 – 1999 boli vydané aj pasienky – urbár od Poľnohospodárskeho družstva Liptovský Mikuláš. V období rokov 1994 – 1999 sa usporiadali vzťahy k vlastníctvu majetku podľa prvotných dokladov a zápisov vo vložkách v Pozemkovej knihe. Vlastníctvo podielov jednotlivých členov ZML je dané vlastníctvom, zapísaným na listoch vlastníctva katastrálneho úradu v Liptovskom Mikuláši. Združenie majiteľov lesov a ostatného urbariátu pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba bolo zapísané do evidencie pozemkových spoločenstiev podľa § 40 zákona č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v úplnom znení § 12 písmeno b) zákona č. 229/1991 Zb. dňa 18.11.1993 ako spoločenstvo fyzických osôb bez právnej subjektivity na Obecnom úrade v Závažnej Porube. Boli spracované stanovy, ktorými sa Pozemkové spoločenstvo riadilo a bol zvolený 11 členný výbor na čele s predsedom Vladimírom Niňajom a tajomníkom Matejom Iľanovským.

V roku 1995 na základe zákona č. 181/95 Z.z. bola vykonaná preregistrácia na pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity zapísané pod názvom "Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba" s 13.700 podielmi spoločnej nehnuteľnosti v celkovej výmere 1916,81 ha lesa a pasienok, do registra na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši dňa 16.2.1996 pod číslom 4/96.

Na základe preregistrácie boli Valným zhromaždením dňa 26.1.1996 schválené nové stanovy v zmysle zákona č. 181/95 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Týmito sa riadilo spoločenstvo, tu boli vymedzené práva a povinnosti členov spoločenstva, jeho organizačná štruktúra, pôsobnosť jeho orgánov a zásady hospodárenia. Na valnom zhromaždení 26.3.2004 boli schválené nové stanovy a Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba, sa stalo spoločenstvom s právnou subjektivitou. Štatistickým úradom bolo pridelené IČO a spoločenstvo bolo zaregistrované na Obvodnom lesnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod registračným číslom 1/2004-PS/1.

Na čele spoločenstva bol od 28.1.1991 do 7.2.1991 predseda prípravného výboru Ján Jambrich, od 7.2.1991do 29.1.1993 predseda Vladimír Ňinaj, od 29.1.1993 do 27.1.1995 predseda Ján Jambrich, od 27.1.1995 do 1.4.2000 predseda Matej Iľanovský, od 1.4.2000 do 26.10.2000 bol poverený vedením podpredseda Ladislav Broska, od 27.10.2000 do18.4.2002 Ladislav Broska, od 19.4.2002 do 31.3.2003 bol poverený vedením podpredseda Ľudovít Míša, od 1.4.2003 do 6.3.2009 Ladislav Staroň, od 7.3.2009 do 26.2.2010 bol poverený vedením podpredseda Ľudovít Míša, od 26.2.2010 je predsedom Ľudovít Míša.

Činnosť ZML spočíva predovšetkým v pestovateľskej a ochrannej činnosti lesa. Má spracovaný lesný hospodársky plán na dobu 10 rokov (decénium), ktorý obsahuje :

  1. Obnovu lesa – zalesňovanie, vyžínanie, okopávanie
  2. Ochrana lesa – obaľovanie stromov proti ohryzu zverou, ochrana proti kôrovcom, výrub krov, oplotenie, uhadzovanie a pálenie haluziny
  3. Výchova lesa – prerezávka, prebierka, likvidácia kalamity

Do ochrany lesa je započítaná aj ochrana proti požiaru vykonávaním obhliadok v letných mesiacoch.

Po prevzatí majetku od Štátnych lesov a Poľnohospodárskeho družstva sa činnosť výboru ZML PS zamerala hlavne na vysporiadanie majetku prevedením majetku neznámych vlastníkov na domnelých vlastníkov a na známych vlastníkov. Ak bol pri založení ZML PS v roku 1991 vysporiadaný majetok na 25 až 30% v súčasnosti je vysporiadaný na 92%.

Keď by sme sa chceli dostať k dnešnej situácii stav je taký, že celá činnosť Združenia majiteľov sa riadi vo svojej činnosti už spomínanými platnými Stanovami a od roku 2004 aj o ZMLUVOU o založení Združenia majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba s právnou subjektivitou. Združenie je platcom DPH a účtuje v podvojnom účtovníctve, ktoré vedie spolu s niektorými administratívnymi prácami odborná pracovníčka. V čele 9- členného výboru je predseda, všetky administratívne práce súvisiace s členstvom v Združení majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba, otázky súvisiace a týkajúce sa spoluvlastníckych vzťahov a majetku Združenia majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba, ako aj ostatné práce vymedzené a schválené výborom má v kompetencii tajomník ZML PS. Vo výbore, ktorý sa schádza v mesačných intervaloch sú ešte dvaja podpredsedovia, z ktorých jeden je určený ako podpredseda pre prácu v lese a tento je v úzkom kontakte vo svojej činnosti prepojený na Odborného lesného hospodára, ktorého funkcia je kumulovaná aj s funkciou lesníka. Táto organizačná štruktúra sa v riadení spoločenstva osvedčila, čo sa prejavuje aj napriek nestabilite na trhu s drevnou hmotou slušnými hospodárskymi výsledkami v poslednom období.

Od roku 2008 sa výbor snaží využívať z programu 2.1.1./ Program rozvoja vidieka / vyhláseného Ministerstvom pôdohospodárstva a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou finančné prostriedky, ktoré sú určené pre územia v V. stupni ochrany za obmedzené, resp. nulové hospodárenie v takýchto lesných porastoch. V tomto prípade ide o cca 400 ha lesných porastov v Jánskej doline.

Keďže toto je vlastne materiál, ktorý viac siaha svojim obsahom do histórie a majú na ňom svoj veľký podiel osoby a ľudia, ktorí boli od roku 1991 vo funkciách a odviedli pri navrátení majetku neoceniteľnú prácu, je potrebné všetkým, aj keď osobne nemenovaným, vysloviť poďakovanie za ich prácu, často nie dostatočne ocenenú nielen finančne, ale aj morálne a spoločensky.

O práci, problémoch, s ktorými sa stretávame dnes, bude táto stránka dúfame informovať do budúcnosti členskú základňu tak, aby dávala dostatočný prehľad o samotnej činnosti výboru v obdobiach medzi konanými Valnými zhromaždeniami. Výbor sa bude snažiť, aby informácie, ale aj iné skutočnosti , ktoré tu budú zverejnené boli pre prospech nás všetkých. Predovšetkým, aby bola spokojná členská základňa Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo v Závažnej Porube.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Urbár Závažná Poruba, p. s. 
Hlavná 135
032 02 Závažná Poruba

Telefón.: 044/5547 317
E-mail:
urbarzavporuba@gmail.com
 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Staráme sa o minulosť i budúcnosť